Home
Subsidievormen
Onderzoeksproject aandoeningoverstijgend
Niet aangeboren hersenletsel + neurodegeneratieve aandoeningen

Niet aangeboren hersenletsel + neurodegeneratieve aandoeningen

Translationele aspecten van hersenletsel bij sporters: risico op neurodegeneratieve aandoeningen

Joukje van der Naalt, UMCG, Groningen

j.van.der.naalt@umcg.nl

 

Traumatisch hersenletsel is een risicofactor voor het ontstaan van neurodegeneratieve aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Met ons voorstel willen wij het langetermijneffect van recidiverend hersenletsel en de rol van ontstekingsprocessen in de hersenen, leeftijd en erfelijke aanleg onderzoeken. Vergelijking van patiënten met traumatisch hersenletsel, neurodegeneratieve aandoeningen en voetballers ( en andere risicosporten), kan inzicht geven inonderliggende verbanden. De inzichten van ons onderzoek zullen leiden tot gezondheidswinst, minder ziektelast en verbetering van zorg op verschillende terreinen: vroege opsporing (diagnostiek), nieuwe interventies (therapie) en maatregelen om traumatisch hersenletsel te voorkomen (preventie) en is toepasbaar bij diverse neurologische ziektes die op alle leeftijden kunnen ontstaan.
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• andere ziekenhuizen waarbij wordt gestreefd naar een globale spreiding over Nederland.
• controlegroep van sporters die geen contactsport beoefenen: dit kunnen zowel geïnteresseerde sportclubs als een belangenvereniging van sporters zijn.
 

Detectie en behandeling van delirium met EEG en tDCS

Suzanne Hut, UMCU, Utrecht

s.c.a.hut@umcutrecht.nl

 

Delirium is een acute verwardheid door een fysieke oorzaak die vaak voorkomt bij oudere patiënten. Patiënten hebben aandachts- en denkstoornissen, worden daardoor angstig en soms agressief. Na een delirium ontwikkelen patiënten vaker dementie, komen vaker in een verpleeghuis terecht, en neemt de kans op sterfte toe. Recent is er grote vooruitgang geboekt in het herkennen van delirium in hersengolven, met EEG. De verstoorde hersenactiviteit is te zien met een ‘mini’-EEG. Hiervoor hebben wij de DeltaScan ontwikkeld, een handzaam apparaat dat eenvoudig te gebruiken is door zorgpersoneel. Bij patiënten met dementie of met hersenletsel is deliriumdetectie met EEG echter nog niet goed mogelijk door gebrek aan data. Juist bij deze mensen komt delirium veel voor, en is gedragsverandering lastig te duiden. Door slechte herkenning duurt het delirium langer dan noodzakelijk en ontstaat er veel angst en stress bij patiënt en familie. Wij willen herkenning van delirium in deze patiëntgroepen verbeteren met meer EEG-onderzoek.

Behandeling van delirium is gericht op het wegnemen van de onderliggende oorzaak. Bij 30-50 procent van de patiënten blijft het desondanks bestaan. Er is geen effectieve behandeling voor dit persisterend delirium, waardoor iemand weken- tot maandenlang delirant kan zijn. Met breinstimulatie door tDCS willen wij de verstoorde hersenactiviteit normaliseren, en hiermee het delirium opheffen.

Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• ziekenhuizen, verpleeghuizen en andere specialistische zorginstellingen om zoveel mogelijk EEG-metingen uit te kunnen voeren (ervaring met tDCS is welkom maar niet noodzakelijk).
• ervaringsdeskundigen, die in dit stadium kunnen meedenken over de praktische kanten van het onderzoek, zodat het onderzoekstraject rekening blijft houden met de wensen en de zorgen van de patiënt en hun familie.

 

Hitting two birds with one stone: treating stroke to slow down Parkinson progression

Bas Bloem, Radbodumc, Nijmegen

bas.bloem@radboudumc.nl

 

The prevalence of Parkinson’s disease (PD) is growing rapidly worldwide. A thus far largely neglected yet important contribution relates to the presence of a second disease, namely cerebral small vessel disease (SVD). Various studies suggest that PD and SVD frequently coexist, and that interaction between both diseases leads to a worse phenotype and presumably to faster disease progression.
We propose a two-pronged approach. Part A explores the interaction between SVD and PD in 2 unique existing databases. Part B evaluates a multi-domain intervention aimed at targeting risk factors for SVD, with pharmacological interventions and lifestyle measures.
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• open for suggestions to further fortify the consortium.

Immuunsysteem van bloed naar brein – effect op ouderdomsgerelateerde aandoeningen

Middeldorp UMCU, Utrecht

j.middeldorp-2@umcutrecht.nl


Naarmate de leeftijd vordert stijgt de kans op het krijgen van bijvoorbeeld een beroerte en de ziekte van Alzheimer. Bij dergelijke cognitieve aandoeningen en bij ‘normale’ veroudering speelt neuro-inflammatie een rol. Deze chronische ontsteking van het zenuwweefsel wordt onder andere gekenmerkt door geactiveerde glia, neuronale schade en bloedvatveranderingen. Door onderzoek naar de auto-immuunziekte MS is er al een hoop kennis vergaard over neuro-inflammatie. In dit project gaan we inflammatie-gerelateerde veranderingen in het bloed in kaart brengen van hersenaandoeningen met verschillende mate van immuunactivatie. We hebben translationele onderzoekers en klinische partners aan elkaar verbonden om in vele bloedsamples inflammatoire-eiwitten, immuuncellen en lipides te meten. Ook willen we de bevindingen koppelen aan de microbiota-samenstelling door van groepen donoren ontlastingsmonsters te verzamelen.

Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• expert in bioinformatica, om resultaten met elkaar te vergelijken.
• expert in computational modelling, om voorspellingen te kunnen doen op basis van de resultaten.
• partner op het gebied van e-health, om in de toekomst een website of app
te ontwikkelen, zodat de resultaten op een makkelijke manier met artsen en andere gebruikers gedeeld kunnen worden.
• bedrijven op het gebied van klinische toepassingen/medicijnontwikkeling.

 

Muziekinterventie bij postoperatieve delier en dementie

Prick, Erasmus MC, Rotterdam

a.prick@erasmusmc.nl

 

We stellen onderzoek voor dat het effect van muziek meet bij een postoperatieve delier. We kijken daarbij specifiek naar een delier die voorkomt bij neurochirurgie en dementie. Hiermee bewerkstelligen we kruisbestuiving tussen de neurochirurgie, neuroscience, psychiatrie, neuropsychologie en geriatrie. In dit onderzoek willen we kijken naar 1) de invloed van muziek op postoperatief delier bij patiënten die hersenchirurgie ondergaan. 2) de invloed van muziek op de kwaliteit van leven, het gedrag en verpleeghuisopname bij ouderen met dementie door ze in hun thuissituatie te bestuderen. Ook verrichten wij experimenteel onderzoek naar het onderliggende werkingsmechanisme van muziek en zoeken we een biomarker in het breinweefsel bij patiënten die een delier ontwikkelen.
Ze hopen dat de volgende partijen zich aan willen sluiten:
• basaal experimenteel onderzoek.
• patiënten en mantelzorgers.
• zorginstellingen gespecialiseerd in dementiezorg.

 

Bekijk meer video's: