Home
Subsidievormen
Onderzoeksproject aandoeningoverstijgend
Subsidieoproep Onderzoeksproject aandoeningoverstijgend

Subsidieoproep Onderzoeksproject aandoeningoverstijgend

De Hersenstichting stelt 1 miljoen euro beschikbaar voor een onderzoek dat zich op oplossingen richt voor meerdere hersenaandoeningen. Kruisbestuiving en samenwerking moeten centraal staan in het onderzoeksproject om zo samen tot impactvolle resultaten voor mensen met hersenaandoeningen te komen.

In deze oproep staan kruisbestuiving en samenwerking centraal. De Hersenstichting stelt €1 miljoen beschikbaar voor een aansprekend onderzoeksproject:

  • dat aandoening overstijgend is en zich richt op tenminste twee verschillende hersenaandoeningen
  • waarin nieuwe samenwerkingsverbanden worden gevormd en door alle voor het eindresultaat relevante partijen, waaronder ervaringsdeskundigen en eindgebruikers, samengewerkt wordt
  • waarover de Hersenstichting tussentijds kan communiceren.

 

Bekijk hier de volledige tekst van deze onderzoeksoproep.

 

Doelstelling Hersenstichting

Er zijn honderden verschillende hersenaandoeningen, maar je hebt maar één stel hersenen. Elke dag neemt de kans toe dat je leven fysiek, mentaal of sociaal wordt aangetast door een hersenaandoening. Dat mogen we niet laten gebeuren.

Hersenaandoeningen zijn het grootste gezondheidsprobleem van nu en straks. Het raakt ons vroeg of laat allemaal. Daarom zetten we niet in op één ziekte, maar investeren we breed in grensverleggende oplossingen die alle hersenaandoeningen helpen voorkomen en genezen.

 

Onze missie hebben we vertaald in twee leidende doelen:
1. Minder sterfte en minder ziektelast door hersenaandoeningen
Hersenaandoeningen hebben een enorme impact op het leven van mensen. Door hersenaandoeningen te voorkomen, ervoor te zorgen dat de ziekte pas op latere leeftijd tot uiting komt, langzamer verloopt of zelfs gestopt kan worden, leven mensen langer. Door ervoor te zorgen dat klachten verminderd worden en mensen beter kunnen functioneren, wordt de ziekte als minder ernstig ervaren.

2. Mensen met een hersenaandoening worden herkend én erkend

Hersenaandoeningen worden te vaak niet herkend: door de patiënt, zijn omgeving, door zorgverleners en in de maatschappij. Dit moet veranderen. Zodat mensen met een hersenaandoening de juiste zorg op het juiste moment kunnen krijgen en zodat ze een betekenisvolle rol in de samenleving kunnen (blijven) vervullen.

Beschikbaar budget

Voor deze jubileumoproep is een bedrag van €1 miljoen beschikbaar. Er zal één project gehonoreerd worden. Het aan te vragen bedrag bij de Hersenstichting is derhalve maximaal €1 miljoen.
De totale projectbegroting mag hoger zijn dan dit bedrag. In dat geval moet het extra bedrag aantoonbaar worden bijgedragen door partners en/of cofinanciers. 

Doel oproep

Het doel van deze oproep is het initiëren van een onderzoeksproject dat bijdraagt aan minder sterfte en/of minder ziektelast door hersenaandoeningen. Kruisbestuiving en samenwerking staan hierbij centraal: door verbanden te leggen tussen verschillende hersenaandoeningen en mogelijke oplossingen en door krachten van verschillende partijen te bundelen draagt het project bij aan het beschikbaar komen van méér, bewezen effectieve, behandelingen die leiden tot minder sterfte en/of minder ziektelast bij patiënten met een hersenaandoening.

Kerncriteria

Het project moet voldoen aan zeven kerncriteria. Deze worden nader toegelicht in paragraaf 2.3.
1. Het gaat om hersenaandoeningen van neurologische of psychiatrische aard, in de klinische/ symptomatische en/of de pre-symptomatische fase.
2. Het is gericht op het realiseren van minder sterfte en/of minder ziektelast. Er is daarbij sprake van een (vermoedelijk) aangrijpingspunt (biologisch, fysiologisch of psychologisch) waarvoor aannemelijke wetenschappelijke onderbouwing bestaat op basis van gerepliceerde (pilot) studies.
3. Het is gericht op kruisbestuiving: het is aandoeningoverstijgend en richt zich op tenminste twee verschillende hersenaandoeningen.
4. Er worden nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd. Er is sprake van een gezamenlijk gedragen project waarin daadwerkelijk samengewerkt wordt: alle voor het eindresultaat relevante partijen, waaronder ervaringsdeskundigen en eindgebruikers, hebben een rol in de projectgroep / het consortium.
5. Het is gericht op het op korte (binnen 5 jaar) of middellange (binnen 10 jaar) termijn beschikbaar komen van resultaten voor de klinische praktijk.
6. Het is gericht op betekenisvolle gezondheidswinst voor een substantieel aantal patiënten.
7. Het is een onderzoeksproject, dat ook een of meer ontwikkelonderdelen mag bevatten.

 

Meer informatie over de criteria, vindt u in de volledige oproep.

Wie kan er aanvragen

Meerdere aanvragers mogen samen indienen in het kader van de vereiste samenwerking. Er is één hoofdaanvrager die namens het samenwerkingsverband de aanvraag indient en de communicatie met de Hersenstichting voert. De hoofdaanvrager is (eind)verantwoordelijk voor de aanvraag en het project.


Om de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van het project te bevorderen zijn er voorwaarden geformuleerd ten aanzien van aanvragers. Deze zijn te vinden in de volledige oproep.

Wanneer kan er aangevraagd worden

Deze jubileumoproep bestaat uit drie fases en kent daarom drie deadlines:
1. Initiatieven dienen verplicht vóór maandag 2 september 2019 12.00 uur bij de Hersenstichting aangemeld te zijn.
2. Projectideeën dienen vóór maandag 14 oktober 2019 12.00 uur door de Hersenstichting te zijn ontvangen.
3. Project aanvragen dienen vóór maandag 20 januari 2020 12.00 uur door de Hersenstichting te zijn ontvangen

Procedure:

1. Initiatief
Voorafgaand aan het indienen van het projectidee dienen penvoerders verplicht het initiatief aan te melden. De aanmeldingen worden openbaar gemaakt. Door het initiatief aan te kondigen, kunnen potentiële partners zich aanmelden en wellicht aansluiten bij het samenwerkingsverband. Daarnaast kan de Hersenstichting overlappende initiatieven signaleren en penvoerders het advies meegeven om hun initiatieven te integreren. Een initiatief bestaat uit een korte toelichting op de doelstelling van het project, (een indicatie van) de betrokken partijen, de penvoerder en de contactgegevens.
Het initiatief moet schriftelijk in het Nederlands en in het Engels worden aangekondigd. De formulieren zijn hier te vinden: Nederlands formulier en Engels formulier. Daarnaast moet een Nederlandstalige video ingezonden worden van maximaal 3 minuten waarin het initiatief wordt verbeeld. In deze video komen dezelfde elementen naar voren als in het formulier:

  • welke impact wilt u maken?
  • welke aandoeningen betreft het?
  • hoe krijgt de kruisbestuiving vorm?
  • welke partijen zijn reeds betrokken?
  • welke kennis en kunde zou u nog graag toe willen voegen?

 

De video moet één van de volgende bestandstype hebben: .MOV, .MPEG4, .MP4 (bij de meeste telefoons is dit standaard het bestandstype), .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV, 3GPP, WebM, DNxHR, ProRes, CineForm, HEVC (h265)

 

Maakt u de video met uw telefoon? Zorg er dan voor dat u ‘horizontaal’ filmt (draai het scherm dus horizontaal) en gebruik niet de selfie camera, maar de camera aan de achterkant van uw telefoon. De selfiecamera filmt namelijk met verminderde kwaliteit.

Verzend de video direct vanuit de telefoon via WeTransfer (zie instructies hieronder) of sla de video eerst op uw computer op. Apps op uw telefoon, zoals Whatsapp, passen namelijk automatisch de grootte van het bestand aan, waardoor kwaliteit verloren gaat.

 

U kunt de video gratis via www.wetransfer.com versturen naar aanvraag@hersenstichting.nl. Laat in het bericht duidelijk weten wie de afzender (naam + instelling) is. Na verzending ontvangt u van Wetransfer een verzendingsbevestiging.

 

Deze video’s zullen ook openbaar worden gemaakt via o.a. YouTube en de website van de Hersenstichting.

 

De video’s zullen ook openbaar worden gemaakt.

 

Initiatieven dienen vóór maandag 2 september 2019 12.00 uur te zijn aangemeld bij de Hersenstichting.

 

2. Projectidee
Het doel van deze stap is selectie van de best passende en meest kansrijke ideeën. Een projectidee biedt daarnaast de mogelijkheid suggesties mee te geven bij de uitwerking tot een project aanvraag, zoals adviezen over mogelijke samenwerkingspartners en het betrekken van ervaringsdeskundigen en gebruikers. Tevens zorgen projectideeën ervoor dat het aantal in behandeling te nemen project aanvragen in verhouding staat tot de kans op toekenning.

 

Het formulier voor het projectidee is hier te vinden in het Nederlands en in het Engels. De instructie voor het opstellen van het projectidee is te vinden in het formulier. Het projectidee is in het Engels geschreven en bevat een Nederlandstalige beschrijving voor beoordeling door ervaringsdeskundigen.

 

Let op: Projectideeën waarvan het initiatief niet is aangekondigd voor de daarvoor gestelde deadline worden niet in behandeling genomen.

 

Verdere procedure
Meer informatie over de verdere procedure, vindt u in de volledige oproep.


U kunt ook contact opnemen met Esther Hosli, strategisch adviseur via aanvraag@hersenstichting.nl